Кафедра адміністративного і фінансового права

Ківалов Сергій Васильович – Президент Національного університету «Одеська юридична академія», академік АПН України, академік НАПрН Україні, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права. 
З 1972 р. по 1974 р. служив у Збройних Силах, а після демобілізації обрав для навчання Свердловський державний юридичний інститут, який закінчив у 1980 році, суміщаючи навчання із громадською роботою на посаді голови профкому інституту. З 1985 р. – оперуповноважений кримінального розшуку, заступник начальника міського відділу міліції УВС Свердловського облвиконкому. Одночасно займався дисертаційним дослідженням проблеми управління галузями народного господарства, яке успішно захистив у 1986 році на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 
З 1986 р. – заступник командира підрозділу оперативного реагування ППС УВС Одеської області, пізніше – начальник циклу адміністративного права та адміністративної діяльності Одеської школи міліції. У 1986 р. брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Постійне прагнення до спілкування зі студентською аудиторією, жага до наукового пізнання і потреба задоволення наукових інтересів призвели до переходу в Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, з яким пов'язаний науковий і професійний злет. 
З 1989 р. працює старшим викладачем кафедри державного і міжнародного права, доцентом кафедри, заступником декана юридичного факультету. Паралельно обирається депутатом Жовтневої ради депутатів трудящих м. Одеси і протягом 1989-1994 рр. був головою постійної комісії з питань законності та правопорядку Жовтневої райради. 
У 1993 р., після реорганізації юридичного факультету в автономний підрозділ університету – юридичний інститут, призначений на посаду проректора з навчальної роботи. У 1994 р. обирається депутатом до Одеської міської ради і до 1998 р., працює головою постійної комісії з питань законності та правопорядку Одеської міськради. 
Зосередившись на вивченні проблем, пов’язаних з морським і митним правом, активно співпрацює з центральними і місцевими науковими виданнями, публікує ряд монографій, навчальних посібників і статей.
У 1986 р. за ініціативою С. В. Ківалова та за підтримки Вченої ради Одеського університету вперше в Україну була створена кафедра морського і митного права, яка була ним очолена. У цьому ж році С.В. Ківалов успішно захистив дисертацію на тему «Організаційно-правові основи митної справи в Україні» на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук. Матеріали дисертації знайшли широке застосування в митній службі України, у становленні митного права України як самостійної галузі. У травні 1997 р. колектив юридичного інституту обрав С.В. Ківалова ректором інституту. Цей інститут протягом року істотно змінився: з підрозділу університету почала формуватися новітня навчальна юридична установа, яка, з часом, перетворилася не тільки в провідний вищий юридичний навчальний заклад Півдня України, але і в провідний юридичний навчальний заклад держави. 
2 грудня 1997 р. юридичний інститут Постановою Кабінету Міністрів України був реорганізований в Одеську державну юридичну академію, а С.В. Ківалов – обраний трудовим колективом ректором академії. За період роботи ректором, а згодом президентом, юридична академія перетворилася на сучасний навчальний заклад з потужною матеріально-технічною базою, висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, високоякісним науково-методичним забезпеченням. 
З 1998 р. по 2015 р.  – член Вищої ради юстиції (обраний з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ             (в 2001-2004 рр. – Голова Вищої ради юстиції).  
У 2004-2006 рр. – ректор Одеської національної юридичної академії.
У 2006 р. обраний Головою Ради представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
З 1998 р. до теперішнього часу – народний депутат України Ш, ІV, V  і VI, VП, VШ скликань, з 2006 р. до 2012 рр. Голова Комітету України з питань правосуддя V і VI скликань Верховної Ради України; з 2012 по 2014 рр. – Голова Комітету Верховної ради України з питань верховенства права  і правосуддя.
З 2010 року – заступник члена Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) від України. З лютого 2013 року - член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) від України.
У листопаді 2010 р. С.В. Ківалов обраний ректором Національного університету «Одеська юридична академія», у 2011  р. по теперішній час – президентом Національного університету «Одеська юридична академія».
Ківалов С.В. є автором більше 380 наукових робіт. Саме під його редакцією були видані: Кивалов С.В. Административное право Украины : учебн.-метод. пособ. – Изд. втор. перераб. и доп. – О. : Юрид. л-ра – 2002. – 320 с. (гриф МОН Украины) (у співавторстві); Ківалов С.В. Практикум зі спецкурсу «Організація державної служби в Україні». – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 108 с. (у співавторстві); Ківалов С.В.  Державна служба в Україні: Підручник. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – 368 с. (гриф МОН Украины) (у співавторстві); Правничий довідник для професійних суддів / за заг. ред. С.В. Ківалова. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – 600 с. (у співавторстві); Ківалов С.В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні : монографія. – О. : Юрид. л-ра, 2004. — 152 с. (у співавторстві); Юридична енциклопедія для юнацтва / за ред. С.В. Ківалова, Ю.М. Оборотова. – О. : Юрид. л-ра, 2006. – 404 с. (у співавторстві); Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент.  / за ред. С. В. Ківалова. -  Х. : Одіссей, 2006. — 552 с. (у співавторстві); Адміністративне процесуальне (судове) право України : підруч. / за заг. ред. С.В. Ківалова. – О. : Юрид. л-ра, 2007. – 312 с. (у співавторстві); Введение в украинское право : учеб. / под ред. Кивалова С.В., Оборотова Ю.Н.] – О. : Юрид. л-ра, 2009. –  768 с. (у співавторстві); Ківалов С.В. Публічна служби в Україні : підручник [ для студ. вищ. навч. закл. ]  / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – О. : Фенікс, 2009. – 688 с. (гриф МОН України) (у співавторстві); Кивалов С.В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды. – О.  : Юрид. л-ра, 2010. – 273 с.; Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регу-лювання, практика: монографія / за заг. ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової                          /  [С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Д.А. Козачук та ін.] - О. : Фенікс, 2013. – 386 с.; Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства: монографія / за заг. ред.                          С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової  / [С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова та ін.] – О. : Фенікс, 2013. – 438 с.;  Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підруч. / С.В. Ківалов,                   І.О. Картузова, А.Ю. Осадчий. – О. : Фенікс, 2014. – 342 с.; Ківалов С.В. Адміністративно-правовий статус служби як центрального органу виконавчої влади : монографія / С.В. Ківалов, О.І. Лавренова. – О. : Фенікс, 2015. –               190 с.;  Ківалов С.В. Адміністративні послуги : поняття, види, процедурне регулювання : монографія / С.В. Ківалов, К.А. Фуглевич. – О. : Фенікс, 2015. – 234 с., та ін.
Під науковим керівництвом С.В. Ківалова захищено дисертації:
докторські: Харитонова О.І.  «Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа» (2005), Дреміна Н.А. «Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину» (2008),
Іванський А.І. «Фінансово-правова відповідальність в сучасній Україні: теоретичне дослідження» (2009), Вишняков О.К. «Правове забезпечення європейської інтеграції України до Європейського Союзу» (2008),
Дремін В.М. «Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільства» (2010); Л.Р. Біла-Тіунова «Службова кар’єра державного службовця: теорія та правове регулювання» (2012);
кандидатські: Чернушенко А.В. «Судовий контроль за діяльністю районних (міських) судів України (організаційно-правові аспекти)» (1995), Пахомов С.І. «Митний контроль як спосіб забезпечення митної справи в Україні» (1997),  Гаверский В.В. «Правові основи становлення та розвитку державної митної служби в Україні» (1998), Развадовський В.О. «Адміністративна  відповідальність за порушення норм і стандартів щодо забезпечення безпеки  дорожнього руху» (1998), Шевченко О.М. . «Правила переміщення через митний кордон України підакцизних товарів і відповідальність за їх порушення» (1999), Тодощак О.В. «Служба в митних органах (адміністративно-правовий та соціально-правовий аспекти)» (2001), Залюбовська І.К. «Організаційно-правові основи парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади в Україні» (2002),
Додіна Є.Є. «Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні» (2002), Бідний О.І. «Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні» (2003), Кравець В.Р. «Атестація державних службовців в Україні» (2004), Куций О.А. «Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах» (2004), Осадчий А.Ю. «Організаційно-правове забезпечення оскарження незаконних дій органів виконавчої влади в судах» (2004), Писаренко Г.М. «Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти» (2006), Неугодніков А.О. «Правовий статус адміністративного суду в Україні: адміністративно-правовий аспект» (2006), Самсін І.Л. «Тлумачення актів законодавства України про оподаткування» (2007), Панова Н.В. «Адміністративно-правові основи розвитку державного управління в сучасній Україні» (2008), Балух Д.В. «Управління державною службою в Україну» (2009), Цуркан М.І. «Особливості судового розгляду спорів про проходження публічної служби в Україні» (2009),
Вовк П.В. «Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративних судах першої інстанції» (2009), Орєхова І.С. «Державний контроль за господарською діяльністю: адміністративно-правові основи» (2009), Осауленко С.В. «Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України» (2010), Кобилянський К.М. «Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді» (2010), Маслова Я.І. «Адміністративно-правові основи управління в сфері автомобільних доріг в Україні» (2010), Фоміч Г.В. «Адміністративні процедури у публічній службі в Україну» (2010), В. Фоміч «Адміністративні процедури у публічній службі в Україні» (2010), О.В. Бачеріков «Адміністративне судочинство у справах, пов’язаних з виборчим процесом» (2011), О.М. Стець «Адміністративно-правовий статус Головного управління державної служби України» (2011), А.К. Гасанова «Адміністративно-правові засади вирішення конфліктів у діяльності органів виконавчої влади» (2011), С.В. Білуга «Предметна підсудність адміністративних справ» (2012), Ю.Л. Шеренін «Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України» (2012), Ю.О. Гаврилюк «Провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції» (2012), М.М. Аракелян «Провадження у справах щодо видворення іноземців та громадян без громадянства в адміністративному суді» (2012), О.Є. Панфілов «Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення в Україні» (2013), О.В. Джабурія «Компетенція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності  суб’єктів владних повноважень» (2014), І.В. Топор «Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві» (2014), О.П. Хамходера «Адміністративно-правовий статус інспекцій як центрального органу виконавчої влади» (2014), О.І. Лавренова «Адміністративно-правовий статус державної служби як центрального органу виконавчої влади» (2014), Білуга С.С. «Досудове врегулювання адміністративно-правових спорів» (2015), Михайлов О.М. «Правовий статус інших учасників адміністративного судочинства в Україні» (2015), Сандул Я.І. «Виконавчі органи місцевих рад як суб’єкти адміністративного права» (2015), Фуглевич К.А. «Адміністративні послуги: поняття, види; правове регулювання» (2015), Білокур Євгенія Ігорівна «Функції державного управління: поняття, особливості, правове регулювання» (2015). 
С.В. Ківалов є членом редакційних колегій наукових збірників «Актуальні проблеми держави і права», «Наукові правці Національного університету Одеська юридична академія»,  журналів  «Юридичний вісник», «Митна справа»  та ін.
С.В. Ківалов є головою спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01                       НУ ОЮА по захисту кандидатських та докторських дисертацій  за спеціальностями: 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право; 12.00.07 –  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;  12.00.10 – судоустрій; прокуратура і адвокатура,  член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.03 НУ ОЮА.
У вересні 2010 р. Ківалов С.В. обраний академіком Національної академії правових наук України і Головою Південного регіонального центру Національної академії правових наук України.
Ківалов С.В. нагороджений: орденами «За заслуги» ІІІ, II, I ступенів (1997-2002), Орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2004), Орден дружби народів (РФ, 2009) та іншими державними та відомчими вітчизняними і зарубіжними нагородами.
Ківалову С.В. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (1998), класний чин державного радника юстиції 1 класу (2010). 

Біла-Тіунова Любов Романівна - у 1986 р. закінчила Харківський юридичний інститут /нині - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого/. До 1989 року перебувала на практичній роботі юрисконсультом, начальником юридичного відділу, а з 1994 року - на викладацькій роботі в Юридичному інституті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, з 1996 р. - доцент кафедри адміністративного права та управління, а з 1 січня 1998 року - доцент кафедри адміністративного та фінансового права ОНЮА, з 2007 р. – професор кафедри адміністративного та фінансового права НУ ОЮА, з 2013 р. – завідувач кафедри адміністративного і фінансового права НУ ОЮА. Веде цикл адміністративно-правових дисциплін (теорія адміністративного права і процесу, публічна служба).
 У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (тема дисертації -  «Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України»); у 2012 р. – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за цією ж спеціальністю (тема дисертації – «Службова кар’єра державного службовця: теорія та правове регулювання»). Вчене звання доцента кафедри адміністративного і фінансового права присвоєно у 2001 р., професора – в 2011 р.
 Підготувала 14 кандидатів юридичних наук, є науковим консультантом 2-х докторських та науковим керівником 5-ти кандидатських дисертацій. Автор понад 200 наукових публікацій, серед яких:  13 монографій («Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України», «Службова кар’єра в Україні», «Адміністративно-правовий статус біженця в Україні: проблеми теорії і правового регулювання», «Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у судовому порядку» та ін.), 9 підручників («Адміністративне право України», «Державна служба в Україні», «Публічна служба в Україні» та ін.), 14 навчальних посібників, 4 науково-практичних коментарів (одноособово й у співавторстві).
Входить до складу редколегій фахових видань «Юридичний вісник», «Митна справа», «Актуальні проблеми держави і права», «Наукові праці НУ Одеська юридична академія».
З 2002 р. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 НУ ОЮА із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:  12.00.01, 12.00.02,12.00.07, 12.00.10.
Відмінник освіти України, нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської обласної ради. 

Тодощак Олег Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент

Народився 30 травня 1975р. на Вінниччині.
В 1992 році вступив до Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова на юридичний факультет, який закінчив у 1997 році.  В  цьому ж році вступив до аспірантури на денну форму навчання, кафедра адміністративного і фінансового права.
 У 2001 році, успішно закінчивши аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію на тему «Служба в митних органах України (адміністративно-правовий та соціально-правовий аспекти)» та отримав науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.
Навчаючись в аспірантурі, працював помічником ректора юридичного інституту ОДУ ім. І.І. Мечникова з 1997 по 2002 рік, а згодом - помічником  ректора Одеської національної юридичної академії.
Захистивши кандидатську дисертацію став працювати асистентом кафедри адміністративного і фінансового права, а з  2002 року – доцентом цієї ж кафедри ОНЮА. В цьому ж році був призначений на посаду декана факультету заочного та очно-заочного навчання, де працював до 2007 року.
За особистий вагомий внесок у розвиток юридичної науки і освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців юридичної справи та високий професіоналізм був нагороджений почесною грамотою Голови Одеської обласної державної адміністрації І.В.Плачкова (2006 рік).
У 2004 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного і фінансового права ОНЮА.
У 2007 році був обраний на посаду директора Інституту підготовки професійних суддів Одеської національної юридичної академії.
За активну участь у підготовці кадрів для судових органів в Національній школі суддів України отримав подяку Ректора В.Т. Маляренка (2011 рік), також був нагороджений почесною відзнакою Вищої Ради юстиції за вагомий внесок у розвиток юридичної науки, освіти та практики, розбудову правової системи України та утвердження верховенства права (2011 рік).
В жовтні 2013 року Тодощака О.В. було обрано деканом Судово-адміністративного факультету Національного університету «Одеська юридична академія».
За високі досягнення в організації навчального процесу, плідну науково-педагогічну діяльність та вагомий внесок у розвиток Одеської національної юридичної академії нагороджений почесною відзнакою ОНЮА ІІ ступеня та рядом інших нагород.
Виконуючи свої посадові обов’язки, він підготував та опублікував  понад п’ятдесят наукових праць, серед яких чотири монографії (три з них опубліковані у співавторстві та з грифом МОН України).

Осауленко Світлана Вікторівна
 
Дата народження : 11 cічня 1984
Місце народження : місто Кіровоград , Україна
 Освіта:
З 2001 по 2006 роки навчалася в Одеській національній юридичній академії .
 Кандидат юридичних наук.
Трудова діяльність:
З 2005 по 2006 роки - юрисконсульт на багатогалузевому підприємстві «Агротехсервіс».
 З 2006 по 2010 роки - асистент кафедри адміністративного та фінансового права Одеської національної юридичної академії.
 З 2010 по 2011 роки - доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія».
З 2011 по 2013 роки - директор комунального підприємства Одеської міської ради «Житлово-комунальний сервіс« Фонтанський ».
 З 2013 по 2014 роки - голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.
З березня 2016 року- в.о декана факультету міжнародно-правових відносин Національного університету "Одеська юридична академія"
ЗВАННЯ І НАГОРОДИ:
2005 рік - почесна грамота Одеського міського голови «За активну громадську роботу та значний особистий внесок у розвиток молодіжного руху в місті Одесі».
2006 рік - премія Ради Європи «Краща неурядова організація в Європі».
 2007 рік - відзнаку Одеського міського голови «За значний особистий внесок у розвиток громадського руху в м.Одесі».
 2008 рік - почесна грамота та подяка Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту «За вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики».
2009 рік - почесна грамота голови Одеської обласної державної адміністрації «За вагомий особистий внесок у справу реалізації державної молодіжної політики та поліпшення становища дітей та молоді».
 2011 рік - подяка Прем'єр-міністра України «За активну участь у суспільно-політичному і громадському житті».
 2013 рік - почесна грамота голови Одеської обласної державної адміністрації «За заслуги в розвитку житлово-комунального господарства області та активну громадську діяльність».
2014 рік - почесна грамота Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної церкви Володимира «За заслуги перед Українською Православною церквою».
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:
2005-2006 рр. автор експериментального курсу для школьгіков «Основи місцевого самоврядування та молодіжного участі в прийнятті рішень на місцевому рівні». У 12 школах Одеси курс був успішно проведений в 2006 році.
2007р. Голова Одеської обласної організації «Молодіжний рух».
З 2007р. Керівник освітнього проекту «Школа молодого політика».
З 2008р. Голова Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації «Українська студентська спілка».
З 2008р. Президент благодійного фонду «НОВЕ ПОКОЛІННЯ».
Депутатська діяльність :
З листопада 2010 року депутат Одеської міськради VI скликання . Секретар постійної комісії з питань законності , правопорядку і реалізації государственнойрегуляторной політики .
З листопада 2015 року депутат Одеської міськради VII скликання , голова депутатської фракції « Українська морська партія Сергія Ківалова » . Округ № 46
Входить до складу постійної коміссііпо питань комунальної власності
Сім'я : Заміжня
Склад сім'ї : чоловік - Яковлєв Іван Петрович , дочка - Яковлєва Єлизавета Петрівна .

Пархоменко-Цироциянц  Светлана Васильевна, кандидат юридических наук, доцент
В 1999 году окончила Одесскую государственную юридическую академию. С 2001 г. – ассистент кафедры административного и финансового права.
         В 2005 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме: «Правовое регулирование налогообложения доходов физических лиц в Украине» и переведена на должность доцента кафедры административного и финансового права.
         Сфера научных интересов – финансовое право, налоговое право.
         Преподает курс  “Comparative Tax Law” (Сравнительное налоговое право) для студентов, прослушивающих лекции на английском языке.
         Под руководством С.В. Пархоменко-Цироциянц защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук – Беспалова А.А. «Правовое регулирование администрирования налогов и сборов в Украине», 2015 г.
Руководит подготовкой 2 аспирантов (Сидорук Р., Нестеренко А.)

Пархоменко-Цироциянц Світлана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент
У 1999 році закінчила Одеську державну юридичну академію. З 2001 р. – асистент кафедри адміністративного та фінансового права.
У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні» і переведена на посаду доцента кафедри адміністративного і фінансового права.
Сфера наукових інтересів – фінансове право, податкове право.
Викладає курс "Comparative Tax Law" (Порівняльне податкове право) для студентів, що відвідують лекції англійською мовою.
Під керівництвом С. В. Пархоменко-Цироциянц захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – Беспалова А. О. «Правове регулювання адміністрування податків і зборів в Україні», 2015 р.
Керує підготовкою 2 аспірантів (Сидорук Р., Нестеренко А.)

Осадчий Анатолій Юрійович – в 1999 році закінчив Одеську державну юридичну академію, в 2002 році – аспірантуру ОНЮА. З 2000 р. – на викладацькій роботі. З 2005 року – доцент кафедри адміністративного і фінансового права. Веде цикл адміністративно-правових дисциплін.
В 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за темою „Організаційно-правове забезпечення оскарження громадянами незаконних дій органів виконавчої влади у судах”.

Катерина Вікторівна Бондаренко - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

В 2008 роціз акінчила Одеську національну юридичну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права. В цьому ж роц івступила до аспірантури по кафедрі адміністративного та фінансового права.
В 2010 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук.
Викладає дисципліну: "Адміністративне право України".
Сфера наукових інтересів: адміністративне право, державне управління; є автором більш ніж 20 науковихробіт, в тому числі 2 монографій та 3 навчальних посібників у співавторстві.

Людмила Михайлівна Корнута – кандидат юридичних наук, доцент
         У 2009 році закінчила Національний університет «Одеська юридична академія» (з відзнакою) та отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Правознавство». У 2011 році закінчила магістратуру державної служби Університету та отримала диплом «Спеціаліст державної служби».
         З 2010 року аспірантка кафедри адміністративного і фінансового права. В цьому ж році призначена на посаду асистента кафедри.
         В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертаційного дослідження «Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні».
         З 2014 року призначена на посаду доцента кафедри.
         Викладає дисципліни: «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», «Організація діяльності державного службовця»
Є автором понад 40 публікацій.
Сфера наукових інтересів: публічне управління, державна служба, державні службовці.

Лавренова Ольга Ігорівна -  2011 році закінчила  Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю - правознавство. 
У жовтні того ж року вступила до аспірантури по кафедрі адміністративного і фінансового права. З 2012 р. Призначена ассистентом кафедри адміністративного і фінансового права. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право (за темою: "Адміністративно-правовий статус державної служби як центрального органу виконавчої влади").  З 2015 р. - доцент кафедри адміністративного і фінансового права. 
Викладає дисципліни: «адміністративне право», «адміністративно-процесуальне право».

Білокур Євгенія Ігорівна, кандидат юридичних наук, асистент
У 2012 році закінчила судово-адміністративний факультет Національного університету «Одеська юридична академія», отримавши диплом магістра права з відзнакою. У серпні 2012 року направлена на роботу до Одеського апеляційного господарського суду. У тому ж році вступила до аспірантури університету по кафедрі адміністративного і фінансового права. Призначена на посаду асистента кафедри в 2013 році.
У 2015 році у Національному університеті «Одеська юридична академія» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Функції державного управління: поняття, особливості, правове регулювання».

Койчева Ольга Семенівна –  асистент
У 2013 році закінчила адміністративно-правовий факультет Національного університету «Одеська юридична академія». В цьому ж році вступила до аспірантури університету. З 2014 року призначена асистентом кафедри.
Тема кандидатської дисертації: «Рахункова палата як суб’єкт фінансового контролю».
Викладає дисципліни фінансово-правового циклу: / Фінансове право України /, / Податкове право /.
Сфера наукових інтересів: фінансове право, фінансовий контроль, Рахункова палата.

Даниленко Юлія Сергіївна- асистент, старший лаборант
У 2014 році закінчила судово-адміністративний факультет Національного університету «Одеська юридична академія», отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Правознавство».
З жовтня 2014 року - аспірантка на кафедрі адміністративного і фінансового права, в тому ж році призначена на посаду старшого лаборанта кафедри.
З 2015 року працює асистентом кафедри адміністративного і фінансового права.
Викладає дисципліни адміністративно-правового циклу.
Сфера наукових інтересів: адміністративне право, адміністративно-процесуальне право, державна служба в Україні.