Кафедра права інтелектуальної власності та корпоративного права

Харитонова Олена Іванівна - доктор юридичних наук, професор, завідуюча кафедрою

У 2008 році Харитонова Олена Іванівна нагороджена знаком «Відмінник освіти України». У 2012 році Олену Іванівну було обрано член-кореспондентом Національної академії правових наук України. У 2013 році Указом Президента присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Харитонова Олена Іванівна має більше 300 наукових і науково-методичних праць. Серед них 3 одноособових монографії, 5 монографій у співавторстві, більше 30 навчальних посібників (у співавторстві, розділи у 22-х підручниках, інші наукові видання).
Основними напрямками наукових досліджень є теорія права інтелектуальної власності, правовідносини інтелектуальної власності, теоретичні та практичні проблеми корпоративного права.
Харитонова О.І. є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (спеціалізація цивільно-правова). Також Олена Іванівна є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д. 41. 086.01 Національного університету «Одеська юридична академія», членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Д. 41. 086. 03 Національного університету «Одеська юридична академія» і членом спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету.
Є членом редакційної колегії науково-практичного журналу «Часопис цивілістики», членом редакційної колегії збірнику наукових праць «Актуальні проблеми держави і права», членом редакційної колегії «Наукових праць НУ «ОЮА», членом редакційної колегії «Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету (серія юриспруденція)», членом редакційної колегії наукового журналу «Приватне право».
Також є членом Всеукраїнської асоціації цивілістів.

 

Петренко Володимир Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Випускник факультету цивільного права та підприємництва (2002 р.)
Суддя Київського районного суду м. Одеси.
У 1997 р. вступив до юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, який згодом був реорганізований в Одеську державну юридичну академію. У 2002 р. закінчив факультет цивільного права та підприємництва й отримав диплом магістра права із відзнакою (спеціальність — «Правознавство»).

Одразу після завершення навчання Володимир Сергійович за сумісництвом почав працювати на посаді асистента кафедри підприємницького та комерційного права Одеської національної юридичної академії. Протягом 2003–2006 рр. навчався в аспірантурі цього вишу.
27 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Установчі документи суб’єктів господарювання» за спеціальністю «Господарське право, господарсько-процесуальне право».
З 2007 до 2008 р. був доцентом кафедри підприємницького та комерційного права, а з лютого 2008 р. — доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права.
В Одеській національній юридичній академії (нині — Національний університет «Одеська юридична академія») В.С. Петренко працює вже понад десять років. Зараз він викладає навчальні курси «Конкурентне право», «Інвестиційне право», бере активну участь в науково-організаційній роботі кафедри, методичному забезпеченні навчального процесу, керує написанням дипломних та магістерських робіт, а також здійснює наукове керівництво аспірантами. Був учасником багатьох науково-практичних конференцій, в тому числі й міжнародних.
Володимир Сергійович — автор більше 55 наукових праць, публікацій та підручників.
Згідно з Указом Президента України від 28 липня 2010 р. він призначений на посаду судді Київського районного суду м. Одеси.

Мазуренко Світлана Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
В 1985 році поступила в Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова на історичний факультет. З 1984 по 1992 рік працювала в Одеському державному університеті.
В 2001 році закінчила Одеську державну юридичну академію за спеціальністю: цивільне право та підприємство. У 2004 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук на тему «Спадковий договір у цивільному праві України».
З жовтня 2004 року – доцент кафедри цивільного права, а з лютого 2008 року   - доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права. З 2005 року – заступник декана факультету заочного навчання № 2.
Стаж науково-педагогічної роботі в Національному університеті «Одеська юридична академія» складає більш 14 років. Авторка більш 40 наукових, науково-методичних робіт та посібників. Основний напрям наукової діяльності – право інтелектуальної власності.
Нагороджена знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»
Інше професійне навчання:
2005 рік – підвищення кваліфікації за спеціальністю «Інтелектуальна власність» (180 годин)
2008 рік – участь у Всеукраїнській правничій школі з права інтелектуальної власності.

Кирилюк Алла Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
У 2005 році закінчила факультет цивільної та господарської юстиції Одеської національної юридичної академії за спеціальністю «Правознавство», отримавши кваліфікацію магістра права.
У вересні 2005 року поступила на денну форму навчання до магістратури державної служби Одеської національної юридичної академії та закінчила у 2006 році отримавши кваліфікацію магістр права.
З червня 2006 року працювала у ТОВ науково-виробнича фірма «Хім агро» на посаді юрист-консульта.
В жовтні 2006 року поступила на денну форму навчання до Інституту підготовки професійних суддів при Одеській національній юридичній академії, який закінчила у 2007 році отримавши кваліфікацію магістр права.
В жовтні 2006 року поступила на заочну форму аспірантури Одеської національної юридичної академії без відриву від виробництва та закінчила у 2010 році.
З 2008 року в статусі асистента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права проводила практичні заняття з курсу «Право інтелектуальної власності», «Корпоративне право».
З грудня 2010 року у зв’язку з реорганізацією Одеської національної юридичної академії переведена на посаду асистента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія». Викладала лекційний курс «Право інтелектуальної власності» та проводила практичні заняття.
04 червня 2010 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 081 (12.00.03. цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право), за темою «Ліцензійний договір на використання літературних творів (цивільно-правовий аспект)».
Після захисту кандидатської дисертації працювала на кафедрі права інтелектуальної власності та корпоративного права на посаді асистента.
З квітня 2011 року працює на посаді доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права. Викладає лекційні та семінарські заняття з курсу «Право інтелектуальної власності».
У 2013 році отримала звання доцента по кафедрі права інтелектуальної власності та корпоративного права.
Має наукові та навчально-методичні праці. До захисту кандидатської дисертації має 24 друковані наукові роботи, серед яких 10 статей у фахових видання, перелік яких затверджено ВАК України, 3 науково-практичні коментарі до окремих глав Господарського кодексу України та робоча програма «Право інтелектуальної власності» англійською, а також тези доповідей на наукових конференціях. Після захисту кандидатської дисертації має 48 друковані наукові роботи, з яких: 18 статей у фахових видання, 1 навчально-методичний посібник з курсу «Право інтелектуальної власності», 1 методичний посібник з курсу «Право інтелектуальної власності» англійською мовою. співавтором 1 навчального посібника у запитаннях та відповідях з курсу «Право інтелектуальної власності», 1 підручник з курсу «Право інтелектуальної власності», а також тези доповідей на наукових конференціях.
Приймала участь у виконанні комплексної науково-дослідної теми Одеської національної юридичної академії «Традиції та новації у сучасній українській державності і правовому житті» на 2006-2010 роки (державний реєстраційний номер 0106U004970), в рамках якої працювала над проблемою розпорядження майновими права на об’єкти інтелектуальної власності за ліцензійним договором.
Приймає участь у проведенні науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку Української державності та права» (державний реєстраційний номер 0110U000671), в рамках якої працює над проблемою «Захист авторських прав у мережі Інтернет».
В якості наукового співробітника приймала участь у науково-дослідній роботі за темою фундаментальних досліджень кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права на 2012-2015 роки «Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату» (ДНР № 0112U000693), що фінансується за рахунок державного бюджету України.
В якості наукового співробітника приймає участь у науково-дослідній роботі за темою фундаментальних досліджень кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права з 2015 року «Проблеми захисту права інтелектуальної власності в мережі Інтернет», що фінансується за рахунок державного бюджету України.

 

Ульянова Галина Олексіївна - доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри
У 2005 р. закінчила Одеську національну юридичну академію
У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають у зв’язку з рекламою» (спеціальність 12.00.03)
У2015 р. захистила докторську дисертацію «Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату» (спеціальність12.00.03).
У 2012-2015 р. як науковий співробітник приймала участь у науково-дослідній роботі за темою фундаментальних досліджень кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права на роки «Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату».     
З 2015 р. як науковий співробітник приймає участь у науково-дослідній роботі за темою фундаментальних досліджень кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права «Проблеми захисту права інтелектуальної власності в мережі Інтернет».
Сфера наукових інтересів: авторське право, захист прав інтелектуальної власності  

Кулініч Ольга Олексіївна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
Отримала вищу освіту за спеціальністю «правознавство» (кваліфікація «магістр права», диплом Одеської національної юридичної академії, 2004 р.), «інтелектуальна власність» (кваліфікація «професіонал з інтелектуальної власності», диплом ВСП «Інститут інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві, 2012 р.)
Сфера наукових інтересів: особисті немайнові права; авторське право; захист права фізичної особи на власне зображення

Бигняк Александр Валентинович - доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент
С 1999 по 2004 год учился в Одесской национальной юридической академии на факультете государственного управления. По окончанию которого получил полное высшее образование по специальности правоведение.
С октября 2004 года стационарно обучался в аспирантуре Одесской национальной юридической академии, которую досрочно окончил в 2007 году.
С 2004 года преподавал в Одесской национальной юридической академии следующие дисциплины: Предпринимательское право, Коммерческое право, Инвестиционное право, Банковское право, Хозяйственное право, Право интеллектуальной собственности.
С 2008 года ассистент кафедры права интеллектуальной собственности и корпоративного права. Преподавал право интеллектуальной собственности и корпоративное право.
С 2009 года Занимает должность доцента кафедры права интеллектуальной собственности и корпоративного права. В 2013 году получил звание доцента.

Симонян Юлія Юрїївна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
У 1983 році поступила в Одеський університет ім. Мечнікова І.І. на фізичний факультет, який закінчила у 1987 році та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «фізик - напівпровідник» та здобула кваліфікацію фізик, викладач.
У 1998 році почала працювати старшим лаборантом на кафедрі підприємницького та комерційного права Одеської юридичної академії. Поступила у 2000 році на факультет післядипломної освіти Одеської юридичної академії, яку закінчила у 2003 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. З 2003 році працювала асистентом кафедри підприємницького та комерційного права за сумісництвом в Одеської юридичної академії та вела практичні заняття з курсу «Підприємницьке право».
У 2007 році при реорганізації кафедри почала працювати асистентом кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права. Проводила лекційні та семінарські заняття з курсів «Право інтелектуальної власності», «Корпоративне право», «Інвестиційне право».
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Корпоративні відносини у командитних товариствах: цивільно-правовий аспект» та здобула науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
З 2011 року працює на посаді доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права. У 2013 році отримала вчене звання – доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права. Проводить лекційні заняття з курсів «Право інтелектуальної власності», «Корпоративне право» та «Інвестиційне право». На сьогодні має понад 110 лекційних годин та займає посаду доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права 0, 75 ставки.
Брала участь як науковий співробітник науково-дослідної теми «Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату» (2012-2014рр.). Приймала участь як науковий співробітник науково-дослідної теми «Проблеми захисту права інтелектуальної власності в мережі Інтернет» (2015 р.)

Сопілко Ганна Андріївна -  кандидат юридичних наук, асистент кафедри
Закінчила Одеську національну юридичну академію у 2010 р, кваліфікація – юрист. Асистент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «ОЮА», к.ю.н., спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Зобов`язання в авторському праві».

Еннан Руслан Євгенович -  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
Вища освіта:
магістр права (Одеська національна юридична академія, спеціальність «Правознавство») 2006 р.;
магістр інтелектуальної власності (Київський університет економіки та права, спеціальність «Інтелектуальна власність») 2009 р.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук (дисертація на здобуття наукового ступеня к.ю.н. за темою: «Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у Європейському Союзі», спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право») 2010 р.
Вчене звання: доцент (доцент по кафедрі права інтелектуальної власності та корпоративного права) 2013 р.
Навчальні курси, що викладаються: «Право інтелектуальної власності», «Порівняльне право інтелектуальної власності», «Правова охорона інтелектуальної власності у мережі Інтернет», «Участь адвоката в захисті прав інтелектуальної власності».
Сфера наукових інтересів (тематика наукових досліджень): право інтелектуальної власності; інноваційне право; інформаційне право; Інтернет-право; правова охорона культурних цінностей.

Бааджи Наталія Пилипівна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
У 2006 році закінчила Одеську національну юридичну академію. З 2006 року асистент кафедри підприємницького та комерційного права, проводила практичні заняття з курсу «Підприємницьке право». У 2008 році в зв’язку з реорганізацією кафедри перейшла на кафедру права інтелектуальної власності та корпоративного права.
5 червня 2010 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня к.ю.н. за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему: „Відшкодування шкоди, завданої неправомірним використанням авторських прав”.
З 01.09.2012 року та по теперішній час працює на посаді доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права.
Приймає участь у виконанні проекту фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету: «Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет: теоретичні та практичні аспекти» з 01.01. 2015 р. по 31.12.2017 р.

Позова Діна Дмитрівна -  кандидат юридичних наук, асистент кафедри
У 2009 році закінчила Одеську національну юридичну академію. У 2012 року захистила дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 за темою «Правове становище житлово-будівельних кооперативів за законодавством України». Сфера наукових інтересів: корпоративне право України; проблеми захисту права інтелектуальної власності, має понад 40 публікацій. З 2009 року по 2015 рік працювала в Малиновському районному суді м. Одеси, у тому числі на посаді помічника судді з 2010 року. З жовтня 2015 року працює на посаді асистента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія». Викладає такі навчальні дисципліни, як «Корпоративне право» та «Право інтелектуальної власності».

Галупова Лариса Ігорівна - асистент кафедри
В 2007 році поступила в Одеську національну юридичну академію (сьогодні НУ «ОЮА») на судово-адміністративний факультет, денне відділення на бюджетну основу. В 2011 році отримала диплом бакалавра з відзнакою. В травні 2012 року отримала диплом магістра права з відзнакою
Під час навчання неодноразово приймала участь в наукових конференціях.
З 1 вересня 2010 року була прийнята на посаду лаборанта кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного Університету «Одеська юридична академія».
З 1 вересня 2012 року переведена на посаду старшого лаборанта кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного Університету «Одеська юридична академія».
З 1 вересня 2014 року працює асистентом кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «ОЮА».

 

Грігор`янц Галина Ігорівна - асистент кафедри
В 2007 році  вступила до Одеської національної юридичної академії, згодом Національного університету “Одеська юридична академія”.
2012 р. закінчила Національний університет “Одеська юридична академія”.
2015 р. закінчила аспірантуру зі спеціальності 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
2015 р. по сьогодні працює асистентом кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права.
Під час роботи на кафедрі права інтелектуальної власності та корпоративного права проводила лекційні та практичні заняття з курсу «Конкурентне право», «Корпоративне право», «Право інтелектуальної власності».

Мартинюк Іван Вікторович - старший лаборант, асистент кафедри
В 2008 році поступив до Одеської національної юридичної академії (сьогодні НУ «ОЮА») на судово-адміністративний факультет, денне відділення на бюджетну основу. В 2012 році отримав диплом бакалавра. В травні 2013 року закінчив НУ «ОЮА», отримавши диплом спеціаліста з відзнакою.
З 1го вересня 2012 року прийнятий на посаду лаборанта кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного Університету «Одеська юридична академія».
З 2013 року приймає участь як фахівець ІІІ категорії науково-дослідної теми «Проблеми захисту права інтелектуальної власності в мережі Інтернет».
З 1го вересня 2015 року переведений на посаду старшого лаборанта цієїж кафедри.
З 1го вересня 2016 року працює за сумісництвом асистентом кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного Університету «Одеська юридична академія».

 

 

Ратушна Ольга Володимирівна - лаборант кафедри
В 2012 році поступила в Національний університет «Одеська юридична академія».
З 2015 року прийнята на посаду лаборанта кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного Університету «Одеська юридична академія».
В 2016 році закінчила судово-адміністративний факультет та отримала диплом бакалавра з відзнакою. В цьому ж році поступила на магістратуру судово-адміністративного факультету. Під час навчання займалася науковою роботою та приймала участь в конференціях.