Бесплатные шаблоны Joomla 3.3

Студентський профспілковий комітет - це добровільна неприбуткова громадська організація студентів факультету, метою діяльності якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації. Членом профспілки може стати будь-який студент Університету денної форми навчання, який визнає Статут профспілки працівників освіти і науки України, подав заяву на вступ та регулярно сплачує профспілкові внески. Профспілковий комітет діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування є саме тим механізмом, який об’єднує всіх студентів Національного університету «Одеська юридична академія».

Саме завдяки студентському самоврядуванню забезпечується захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні ВНЗ. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування діють на базі демократичних принципів, зокрема саме тут меншість підкоряється більшості, має місце формальна рівність, вільний вияв інтересів, загальноприйняті права і обов’язки, поєднання елементів представництва і прямого волевиявлення.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, інституту (факультету), гуртожитку, вищого навчального закладу.

Органи студентського самоврядування виконують безліч важливих завдань, головними з яких є:

- участь в управлінні НУ «ОЮА»;

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

- проведення організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

- захист прав та інтересів студентів;

- прийняття актів, які регламентують їх організацію та діяльність;

- участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

- внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;

- внесення пропозицій, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Отже, студентське самоврядування є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов'язків та ініціатив шляхом прийняття рішень та їх впровадження за допомогою власних ресурсів, а також можливістю безпосередньо та через представників брати участь у вирішенні питань, що стосуються студентства.

Cтудентське наукове товариство є добровільним самоврядним неприбутковим формуванням, створеним на основі вільного волевиявлення студентів. Товариство створено з метою широкого залучення до науково-дослідної роботи. Воно функціонує як незалежне утворення, чия діяльність координується проректором з наукової роботи, правовою основою діяльності є ст. 41 Закону України «Про вищу освіту».

Основною метою функціонування Студентського наукового товариства є створення умов для виявлення і розвитку молодими правознавцями своїх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участь у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що проводяться в університеті та інших спільних інтересів.